• Forside
 • Nyheder og analyser
  Nyheder og analyser
  Få de seneste nyheder og de mest dybdegående analyser om unge, foreningsliv og demokrati i vores nyheds- og analysesektion.
 • Medlemstilbud
  Medlemstilbud
  Som medlem af DUF kan du blandt andet få assistance til organisationsudvikling, indgå i netværk og deltage i fyraftensmøder.
 • Tilskud og puljer
  Tilskud og puljer
  DUF tilbyder en række muligheder for at søge økonomisk støtte til projekter og aktiviteter i både ind- og udland.
 • DUFs arbejde
  DUFs arbejde
  En række projekter og indsatsområder er kernen i DUFs arbejde for at fremme unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Om DUF
  Om DUF
  DUF er en service- og interesseorganisation for landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Materialer
  Materialer
  I DUFs materialesektion kan du downloade eller bestille bøger, brochurer, analyser og faktaark inden for emner, der vedrører både det nationale og internationale område.

Strategi

Strategien for DUFs arbejde 2017-2018 indeholder opgaver, indsatser og aktiviteter, der skal opfylde DUFs formål, som det fremgår af DUFs nyligt opdaterede vedtægter:

DUF samler de landsdækkende, demokratiske børne- og ungdomsorganisationer i Danmark.

DUF arbejder lokalt, nationalt og internationalt for at styrke børn og unges samfundsengagement og deltagelse i demokratiet og foreningslivet.

DUF vil være ungdommens stemme i samtalen om vores fælles udfordringer og arbejde for at nedbryde strukturelle barrierer for ungdommens deltagelse i demokratiet.

DUF skal arbejde for, at ungdommen opdrages og dannes i demokratiet, at ungdommen organiserer sig i demokratiske, frivillige og forpligtende fællesskaber og sikre bedst mulige vilkår for og udvikling af foreningslivet.

DUFs arbejde baseres på demokrati som livs- og styreform og skal bidrage til et mangfoldigt og sammenhængende samfund med internationalt udsyn og ligestilling.

DUF ønsker at medvirke til at skabe demokratiske, fredelige, ligestillede og åbne samfund i Danmark og resten af verden.

 

DUF arbejder med seks tværgående strategiske temaer: Interessevaretagelse, Kommunikation, Politikudvikling, Nye finansieringskilder, Verdensmål og Sagsbehandling. 

Derudover kan du læse om den nuværende strategis fire strategiske temaer nedenfor. 

DUFs strategier 2017-2018

Et stærkt demokrati – som livsform og som styreform

I Danmark har vi repræsentativt demokrati, hvor vi vælger repræsentanter, som træffer beslutninger på fællesskabets vegne. Det sker ved alle offentlige valg, så som folketingsvalg og kommunalvalg mv., ligesom det sker i foreningslivet. Et stærkt repræsentativt demokrati hører uadskilleligt sammen med, at alle - inklusiv unge -har lyst til og mulighed for at deltage i den demokratiske samtale. Den demokratiskesamtale er rygraden i et stærkt demokrati, hvor borgerne er aktive deltagere i og medskabere af samfundet.

DUF arbejder for at styrke unges deltagelse i det repræsentative demokrati såvelsom i den demokratiske samtale, så unge bliver demokratiske medborgere medindflydelse på samfundet og fremtiden.

En levende, åben og tilgængelig demokratisk samtale er forudsætningen for, at mansom borger har muligheden for at påvirke politiske beslutninger med holdninger ogargumenter. Men den demokratiske samtale er i disse år under pres, og mange ungebefinder sig på kanten af den demokratiske samtale. Derfor vil DUF i den kommendestrategiperiode arbejde for at styrke den demokratiske samtale, så den bliver meretilgængelig og inddragende. Samtidig vil DUF arbejde for at øge unges valgdeltagelseved Kommunalvalget i 2017.

Under temaet "Et stærkt demokrati - som livsform og som styreform" arbejder DUF bl.a. med Skolevalg, Demokratiets dag og en KV17 indsats. 

Et stærkt foreningsliv

En af de vigtigste opgaver for DUF er at skabe de bedst mulige vilkår for landetsbørne- og ungdomsorganisationer. Både når det gælder tilskud til driften, midler oghjælp til internationalt engagement, afskaffelse af bureaukratiske benspænd, støttetil aktiviteter lokalt og nationalt, trusler mod Folkeoplysningsloven, kommunalebesparelser på foreningslivet og meget mere. Derfor vil DUF i den kommendestrategiperiode kæmpe for at synliggøre foreningernes særlige bidrag til detdemokratiske samfund og sikre foreningslivet rimelige rammevilkår nationalt som lokalt.

Nye foreninger og foreningsformer kommer til – andre har eksisteret længere tid end DUF. Fælles for dem alle er dog, at de kan få brug for hjælp fra fællesskabet. Derforer det en helt central opgave for DUF at stille rådgivning og hjælp til udvikling til rådighed for børne- og ungdomsorganisationer, der enten allerede er medlemmer af paraplyen, eller som arbejder sig hen mod at blive det. DUF skal i den kommendestrategiperiode fortsat producere og forbedre ydelser, viden og produkter til gavn for medlemsorganisationerne.

Under temaet "Et stærkt foreningsliv" arbejder DUF bl.a. med juridisk rådgivning af medlemsforeninger, uddannelsesaktiviteter og Foreningsprisen. 

Unge med internationalt udsyn og engagement

Når medlemsorganisationerne engagerer sig i internationale projekter i partnerskabmed ungdomsorganisationer i samarbejdslandene, skaber de stærke resultater i organisationerne og i samfundet. Projekterne giver unge ressourcer og kompetencer til at agere som forandringsagenter, styrker ungdomsorganisationer og unges muligheder for deltagelse og indflydelse og fremmer demokrati som livsform.

DUF anskuer foreningslivet og demokratiet som dybt forbundne. Indsatser, som primært har som formål at styrke ungdomsorganisationer og unges muligheder, haren gavnlig virkning på demokrati som livsform såvel som styreform. Ligeledesbidrager de indsatser, som primært har til formål at styrke demokrati som livsformgennem samarbejde og dialog, til at styrke ungdomsorganisationer og unges muligheder, når kompetencerne anvendes i foreningsregi og i andresamfundsmæssige sammenhænge.

DUF skal i den kommende strategiperiode arbejde for, at medlemsorganisationer fortsat udvikler og styrker deres internationale engagement.

Under temaet "Unge med internationalt udsyn og engagement" arbejder DUF bl.a. med at udvide unge indflydelse i FN's, understøtte medlemsorganisationers internationale projekter og udvide medlemsorganisationernes kendskab til og mulighed for at lave projekter i EU's naboskabsregion mod øst.

Det gode ungdomsliv

Alle unge fortjener et ungdomsliv med drømme, muligheder og tryghed. Men mange unge i Danmark mærker i dag et pres fra både omverden, de nære relationer og sig selv. Et pres for længere uddannelser, mental robusthed, højere karakterer, det perfekte job, at kunne stå på egne ben eller at leve op til urealistiske skønhedsidealer.

For DUF er ønsket om et bedre ungdomsliv for flere unge ikke et spørgsmål om særbehandling eller forkælelse, men et krav om retten til at kunne finde sin vej i livet og i samfundet.

Derfor vil DUF i den kommende strategiperiode sætte fokus på, hvordan flere unge kan sikres en plads i samfundet og fællesskabet – uanset om det er gennem foreningslivet, uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet eller ved en mere effektiv integrationsindsats og bedre tilbud til psykisk sårbare unge.

Under temaet "Det gode ungdomsliv" arbejde DUF bl.a. med Årets Ungdomskommune, struktureret dialog og temaet "Alle unge med i fællesskabet".