• Forside
 • Nyheder og analyser
  Nyheder og analyser
  Få de seneste nyheder og de mest dybdegående analyser om unge, foreningsliv og demokrati i vores nyheds- og analysesektion.
 • Medlemstilbud
  Medlemstilbud
  Som medlem af DUF kan du blandt andet få assistance til organisationsudvikling, indgå i netværk og deltage i fyraftensmøder.
 • Tilskud og puljer
  Tilskud og puljer
  DUF tilbyder en række muligheder for at søge økonomisk støtte til projekter og aktiviteter i både ind- og udland.
 • DUFs arbejde
  DUFs arbejde
  En række projekter og indsatsområder er kernen i DUFs arbejde for at fremme unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Om DUF
  Om DUF
  DUF er en service- og interesseorganisation for landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Materialer
  Materialer
  I DUFs materialesektion kan du downloade eller bestille bøger, brochurer, analyser og faktaark inden for emner, der vedrører både det nationale og internationale område.

Strategier

DUF arbejder for at fremme unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet. Til dette formål har DUFs styrelse vedtaget tre strategier for DUF's arbejde i perioden 2015-17.

Strategierne udstikker rammerne og målsætninger for DUFs indsatser på tre kerneområder; unge og foreninger, unge og demokrati samt internationalt. Hver strategi er bygget op omkring et effektmål, der er vedtaget på DUFs delegeretmøde. Derudover består strategierne af en række strategiske mål og initiativer for de kommende års arbejde.

Her kan du læse mere om de enkelte strategier, og hvilke initiativer DUF arbejder med frem til 2017.

DUFs strategier 2015-2017

Effektmål
DUF styrker medlemsorganisationernes vilkår og udviklingsevne.

Intro
DUF styrker medlemsorganisationerne på både nationalt og lokalt plan. Det gælder på den ene side rammevilkårene for at drive forening, og på den anden side udviklingen af foreningerne. 

På det nationale niveau arbejder DUF for at sikre midler til landsorganisationernes virke, for at varetage medlemmernes interesser i lovgivningsarbejde, der påvirker foreningslivet, og for at give nationale ledelser mulighed for at udvikle organisationen. 

På det lokale niveau varetager DUF foreningslivets interesser over for kommunerne i spørgsmål om lokal udmøntning af Folkeoplysningsloven og andre områder af afgørende betydning for de lokale frivilliges arbejdsbetingelser. Desuden viser DUF foreningerne nye muligheder for samarbejder og partnerskaber på en måde, der skaber værdi lokalt.

Der ligger fire strategiske mål til grund for DUFs arbejde med unge og foreninger i perioden 2015-17.

 1. DUF sikrer medlemsorganisationernes rammevilkår nationalt.
 2. DUF sikrer medlemsorganisationernes rammevilkår kommunalt.
 3. DUF støtter medlemsorganisationerne i at sætte og nå egne mål.
 4. DUF understøtter medlemsorganisationernes muligheder og samarbejde lokalt.

Initiativer

 • DUF arbejder kontinuerligt på relationsopbygning til centrale aktører og beslutningstagere på spillelovgivningsområdet og andre områder af betydning for medlemsorganisationernes grundlæggende offentlige finansiering på nationalt niveau.
 • DUF arbejder for øget anerkendelse af foreningslivets værdi blandt centrale interessenter.
 • På baggrund af en løbende og systematisk afdækning af medlemsorganisationernes behov for interessevaretagelse i forhold til øvrige rammevilkår lobbyerer DUF for medlemsorganisationernes enkeltsager.
 • DUF understøtter medlemsorganisationernes evne til selv at løfte deres egne politiske interesser.
 • DUF arbejder kontinuerligt på relationsopbygning til kommunale aktører.
 • DUF sikrer foreningslivets muligheder for at bidrage og blive anerkendt.
 • DUF rådgiver kommuner og foreninger i relation til kommunernes forvaltning af folkeoplysningsloven samt forstærker indrapporteringsstrukturen mellem foreningerne og DUF
 • DUF tilbyder konsulentbistand og rådgivning målrettet den enkelte medlemsorganisation og læringsaktiviteter på tværs.

Effektmål
DUF styrker unges deltagelse i det repræsentative demokrati

Intro
DUF øger unges forståelse for og deltagelse i demokratiet. Det er en forpligtigelse som DUF og DUFs medlemsorganisationer kontinuerligt opfylder igennem den demokratiske organisationsform, hvor unge udvikler forståelse for demokratiet som samtale og for værdien af demokratisk indflydelse og deltagelse.

Det er afgørende for demokratiet og dets fremtid at unge til alle tider tager aktivt del i demokratiet. Demokratiet får sin livskraft igennem borgernes deltagelse. Omdrejningspunktet for demokratiet er netop det faktum, at vi alle hver især medvirker til at skabe det samfund og liv, vi ønsker. Det er ikke noget, som kan udliciteres til andre. Det er altså helt afgørende for demokratiet, at unge ikke blot opnår demokratisk dannelse og sindelag i foreningslivet, men også tager aktivt del i det repræsentative demokrati.

Der ligger fire strategiske mål til grund for DUFs arbejde med unge og demokrati i perioden 2015-17.

 1. DUF fremmer unges engagement i og indflydelse på det repræsentative demokrati
 2. DUF styrker unges adgang til og engagement i den demokratiske samtale
 3. DUF øger unges valgdeltagelse, og særligt blandt de grupper, der stemmer mindst
 4. DUF styrker sin position som primær aktør i forhold til unges demokratiske deltagelse

Initiativer

 • DUF udvikler tiltag til uddannelsessystemet primært på erhvervsuddannelser, der styrker det demokratiske engagement og deltagelseskulturen hos unge.
 • DUF formidler aktivt sin viden om, hvordan flere unge kan engageres i demokratiets understøttende strukturer.
 • DUF udvikler nye ideer, der fremmer unges deltagelse i den politiske offentlighed
 • DUF fastholder 16-års valgret på den politiske dagsorden
 • DUF udvikler tiltag, der skaber demokratisk dialog mellem unge og beslutningstagere.
 • DUF påvirker medierne til at styrke formidlingen af politik og debat til unge.
 • DUF udforsker den demokratiske samtale på digitale platforme.
 • DUF arbejder for at der etableres en national enhed, som fremmer valgdeltagelsen blandt unge og andre der stemmer mindst.
 • DUF udvikler ideer og aktiviteter, der kan øge valgdeltagelsen ved alle valg.
 • DUF påvirker unge til at deltage i valg og afstemninger i strategiperioden.
 • DUF styrker sin viden om nye demokratiformer og unges tilgang til det repræsentative demokrati.
 • DUF formidler aktivt sin viden på området bredt samt præger faglige, politiske og koordinerede netværk på et højt niveau indenfor unge, demokrati og deltagelse.

Effektmål
DUF styrker ungdomsorganisationer og fremmer demokrati som livsform blandt unge i Mellemøsten, Nordafrika og udviklingslandene.

Intro
DUF arbejder for at fremme unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet mange forskellige steder i verden. Hvert enkelt projekt skal tilrettelægges så det adresserer de behov, som findes i netop det partnerskab hos de unge i det samfund, hvor det skal gøre en forskel.

DUFs internationale arbejde bidrager til at danne og uddanne unge ledere med demokratisk sindelag og internationalt udsyn, både i Danmark, MENA (Mellemøsten og Nordafrika) og udviklingslandene. Det internationale arbejde bidrager også til styrkelse af ungdomsorganisationer og til øget unge-indflydelse, både i foreningsregi og i samfundsregi.

Helt centralt i DUFs internationale arbejde står  projektpartnerskaberne mellem ungdomsorganisationer i Danmark og ungdomsorganisationer i MENA-regionen og udviklingslandene. At projekterne udføres af unge, med unge og for unge er med til at gøre projekterne relevante og virkningsfulde.

Der ligger fire strategiske mål til grund for DUFs internationale arbejde i perioden 2015-17.

 1. Medlemsorganisationerne er blevet styrket gennem deres internationale engagement.
 2. Ungdomsorganisationer i Mellemøsten, Nordafrika og udviklingslandene har opnået styrket organisatorisk kapacitet og øget indflydelse i egne samfund.
 3. Dialog og gensidig forståelse er styrket blandt unge på tværs af nationale, ideologiske, religiøse, sekteriske og andre skel.
 4. Medlemsorganisationerne er sikret gode rammevilkår for deres internationale arbejde.

Initiativer

 • DUF støtter medlemsorganisationerne i at styrke forankringen af deres internationale engagement i den nationale organisation.
 • DUF bevilliger midler til medlemsorganisationernes internationale projekter og forvalter puljerne i overensstemmelse med Udenrigsministeriets krav.
 • DUF tilbyder relevante lærings-, netværks- og rådgivningstilbud til medlemsorganisationerne og, i nogen grad, til partnerorganisationerne.
 • DUF varetager løbende relevant programudvikling.
 • DUF faciliterer tværpolitiske netværk med deltagelse af politiske ungdomsorganisationer.
 • Med deltagelse af foreningsaktive fra DUFs medlemsorganisationer fremme DUF dialog blandt unge.
 • DUF kommunikerer værdien af medlemsorganisationernes internationale engagement til relevante aktører.
 • DUF deltager i relevante fora med sin viden om unges deltagelse i demokratiet og foreningslivet i internationalt perspektiv.
Scherfigsvej 5  |  2100 København Ø  |  Tlf. 39 29 88 88  |  CVR. 13078513