• Forside
 • Nyheder og analyser
  Nyheder og analyser
  Få de seneste nyheder og de mest dybdegående analyser om unge, foreningsliv og demokrati i vores nyheds- og analysesektion.
 • Medlemstilbud
  Medlemstilbud
  Som medlem af DUF kan du blandt andet få assistance til organisationsudvikling, indgå i netværk og deltage i fyraftensmøder.
 • Tilskud og puljer
  Tilskud og puljer
  DUF tilbyder en række muligheder for at søge økonomisk støtte til projekter og aktiviteter i både ind- og udland.
 • DUFs arbejde
  DUFs arbejde
  En række projekter og indsatsområder er kernen i DUFs arbejde for at fremme unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Om DUF
  Om DUF
  DUF er en service- og interesseorganisation for landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Materialer
  Materialer
  I DUFs materialesektion kan du downloade eller bestille bøger, brochurer, analyser og faktaark inden for emner, der vedrører både det nationale og internationale område.

Kontrol med tipsmidler

DUF gennemgår regnskaber fra alle ansøgende organisationer
Fra ansøgningerne modtages 1. juni og frem til den største del af sagsbehandlingen er overstået i november, gennemgår DUF alle sager om ansøgning af tipstilskud.

I DUFs sagsbehandling gennemgås samtlige årsregnskaber for de ansøgende organisationer. Denne gennemgang sker for at verificere, at regnskabet i hver enkelt sag er aflagt i overensstemmelse med den gældende regnskabs- og revisionsbekendtgørelse (BEK nr. 1753 af 21. december 2006). At denne instruks er fulgt, er en forudsætning for, at DUF yder tilskud.

DUFs sagsbehandling er underlagt forvaltningsloven og offentlighedsloven.

Yderligere vurdering og kontrol
DUF gennemfører, kommenterer og kontrollerer sagsbehandlingen i et elektronisk system. Her registreres de faktorer, der ifølge reglerne udløser tilskud (medlemstal, lokalforeningsantal, internationale udgifter).

Sagsbehandleren foretager også en mere kvalitativ vurdering af ansøgningsmaterialet. Endelig gennemføres en række tværgående analyser af ansøgningsmaterialet, f.eks. hovedtal fra regnskabet (egenkapital, overskudsudvikling, likvide midler, egenfinansiering etc.).

Kontrol fra uafhængig og ekstern revisor
Det er et bærende princip, at der ikke udbetales tilskud, før DUF ved sin sagsbehandling og gennemførelse af eksterne og uafhængige revisorkontroller har forvisset sig om, at organisationen opfylder reglerne for tilskud.

Hvert år udtager DUF omkring 5-10 procent af samtlige ansøgere (der ikke modtager andet år af en toårig bevilling) til en ekstern kontrol, hvor DUFs revisor gennemgår organisationens ansøgning og organisationens uafhængige revisors kontrol af ansøgningen. Som en del af denne kontrol skriver DUFs revisor direkte til en række af organisationens medlemmer, hvor de bliver bedt om at bekræfte, at de rent faktisk har været medlem og betalt kontingent i ansøgningsåret.

DUFs sagsbehandling og den eksterne kontrol forløber parallelt, så der ikke træffes afgørelse i sagen om organisationens ansøgning om tipstilskud, før konklusionen fra den eksterne kontrol er kendt, og eventuelle forhold indarbejdet i sagsbehandlingen.

Godkendelse af tipsungdomsnævn
Tipsungdomsnævnet er et uafhængig nævn nedsat af kulturministeren. Nævnet godkender DUFs regler for tilskud og er klageinstans for DUFs afgørelser om tipstilskud. Medlemmerne tæller en jurist, en statsautoriseret revisor og en ungdomssagkyndig.

Tipsungdomsnævnet har årligt erklæret, at der ikke er grund til at kritisere DUFs sagsbehandling.

Egenkontrol hos ansøgere
Organisationernes ansøgninger bliver udarbejdet af organisationerne selv, hvorefter de bliver gennemset og godkendt af en registreret eller statsautoriseret revisor, inden den sendes til DUF.

Denne egenkontrol er i overensstemmelse med reglerne, ligesom organisationen skal afgive en tro- og loveerklæring, og revisorer skal afgive en særlig revisorerklæring om rigtigheden af de anførte oplysninger.

Årlig kontrol af DUFs sagsbehandling
DUFs administration af tipsmidler gennemgår hvert år en forvaltningsrevision, der foretages af revisionsfirmaet Albjerg.

Frem til 2001 blev administrationen også gennemgået af en revisor fra det uafhængige nævn Tipsungdomsnævnet. Denne kontrol ophørte, da samtlige revisorkontroller var uden anmærkninger.

Rigsrevisionen har tidligere gennemgået DUFs tipsadministration og gav en blank anmærkning - og ros til kontrolsystemets grundighed.